93Hindi ko kalilimutan kailan man ang mga tuntunin mo; sapagka't sa pamamagitan ng mga yaon ay binuhay mo ako. Psalm 119:9 King James Version (KJV). 19Ako'y nakikipamayan sa lupa: huwag mong ikubli ang mga utos mo sa akin. 159Dilidilihin mo kung gaano iniibig ko ang mga utos mo: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong kagandahang-loob. 2 Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart. 65Ginawan mo ng mabuti ang iyong lingkod, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. Where needed, I include verses that the lectionary skipped. Psalms 119. Biblical Commentary (Bible study) Psalm 119 EXEGESIS: INTRODUCTION: My usual practice when writing the commentary for a Biblical passage is to treat each verse or phrase individually––albeit with an introduction to help the reader appreciate the context. 147Ako'y nagpauna sa bukang-liwayway ng umaga, at dumaing ako: ako'y umasa sa iyong mga salita. 92Kundi ang kautusan mo'y naging aking kaaliwan, namatay nga sana ako sa aking kadalamhatian. 107Ako'y nagdadalamhating mainam: buhayin mo ako, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita. The organizations is technical and demonstrates how the Hebrews are serious with their hymn books and how they use it often. 145Ako'y tumawag ng aking buong puso; sagutin mo ako, Oh Panginoon: iingatan ko ang iyong mga palatuntunan. 69Ang palalo ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin: aking tutuparin ang iyong mga tuntunin ng buong puso ko. 53Maalab na galit ang humawak sa akin, dahil sa masama na nagpabaya ng iyong kautusan. They do nothing wrong; they follow His ways. A Psalm about the Word A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. They do not compromise with evil, and they walk only in his paths. 1 Mapalad silang sakdal sa lakad, na nagsisilakad sa kautusan ng Panginoon. Bible Gateway Recommends. Psalmen 119 Psalm 119 1 Het is heerlijk voor je als je leeft zoals de Heer het wil, als je leeft volgens de wet van God. 72Ang kautusan ng iyong bibig ay lalong mabuti sa akin kay sa libong ginto at pilak. 134Tubusin mo ako sa pagpighati ng tao: sa gayo'y aking tutuparin ang mga tuntunin mo. 43At huwag mong lubos na kunin ang salita ng katotohanan sa aking bibig; sapagka't ako'y umasa sa iyong mga kahatulan. You have ordained Your precepts, That we should keep them diligently. 9 How can a young man cleanse his way? 126Kapanahunan sa Panginoon na gumawa; sapagka't kanilang niwalang kabuluhan ang kautusan mo. 116Alalayan mo ako ayon sa iyong salita, upang ako'y mabuhay; at huwag mo akong hiyain sa aking pagasa. Retail: $56.99. Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. 62Sa hating gabi ay babangon ako upang magpasalamat sa iyo, dahil sa iyong mga matuwid na kahatulan. Psalm 119 - א Aleph Blessed are those whose ways are blameless, who walk according to the law of the LORD. 96Aking nakita ang wakas ng buong kasakdalan; nguni't ang utos mo'y totoong malawak. The name is derived from a word meaning... Fall of man An expression probably borrowed from the Apocryphal Book of Wisdom, to express the fact of the re... To Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login 54Ang iyong mga palatuntunan ay naging aking mga awit sa bahay ng aking pangingibang bayan. 154Ipaglaban mo ang aking usap, at iligtas mo ako: buhayin mo ako ayon sa iyong salita. Psalm 119 is the 119th psalm of the Book of Psalms, generally known in English by its first verse, in the King James Version, "Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. 119 1 119:1-176 Ps. Psalm 119 Het boek Psalmen. 128Kaya't aking pinahahalagahan na matuwid ang lahat mong mga tuntunin tungkol sa lahat ng mga bagay; at ipinagtatanim ko ang bawa't sinungaling na lakad. 55Aking inalaala sa gabi ang pangalan mo, Oh Panginoon, at sinunod ko ang iyong kautusan. How blessed are those who observe His testimonies, Who seek Him with all their heart. 132Manumbalik ka sa akin, at maawa ka sa akin, gaya ng iyong kinauugaliang gawin sa nagsisiibig ng iyong pangalan. 27Ipaunawa mo sa akin ang daan ng iyong mga tuntunin: sa gayo'y aking bubulayin ang iyong kagilagilalas na mga gawa. Man (1.) 87Kanilang tinunaw ako halos sa ibabaw ng lupa; nguni't hindi ko pinabayaan ang mga tuntunin mo. -- This Bible is now Public Domain. 131Aking binuka ng maluwang ang bibig ko, at ako'y nagbuntong-hininga; sapagka't aking pinanabikan ang mga utos mo. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. 101Aking pinigil ang mga paa ko sa lahat ng masamang lakad, upang aking masunod ang salita mo. 124Gawan mo ang lingkod mo ng ayon sa iyong kagandahang-loob, at ituro mo sa akin ang mga palatuntunan mo. 78Mahiya ang palalo; sapagka't dinaig nila ako ng walang kadahilanan: nguni't ako'y magbubulay sa iyong mga tuntunin. 112Ikiniling ko ang puso ko na ganapin ang mga palatuntunan mo, magpakailan man, sa makatuwid baga'y hanggang sa wakas. document.write(sStoryLink0 + "

"); 2 Mapalad silang nangagiingat ng kaniyang mga patotoo, na nagsisihanap sa kaniya ng buong puso. You have charged us to keep your commandments carefully. By guarding it according to your word. 150Silang nagsisisunod sa kasamaan ay nagsisilapit; sila'y malayo sa iyong kautusan. Retail: $149.99. 119Inaalis mo ang lahat ng masama sa lupa na gaya ng taing bakal; kaya't iniibig ko ang mga patotoo mo. 47At ako'y maaaliw sa iyong mga utos, na aking iniibig. Psalm 119:11 Your Word Is a Lamp to My Feet. You have laid down precepts that are to be fully obeyed. 99Ako'y may higit na unawa kay sa lahat ng tagapagturo sa akin; sapagka't ang iyong mga patotoo ay gunita ko. 142Ang katuwiran mo ay walang hanggang katuwiran, at ang kautusan mo'y katotohanan. 11 Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa iyo. 1 Welzalig zijn de oprechten van wandel, die Ps. 98Pinarunong ako kay sa aking mga kaaway ng iyong mga utos; sapagka't mga laging sumasa akin. 71Mabuti sa akin na ako'y napighati; upang aking matutuhan ang mga palatuntunan mo. 39Alisin mo ang aking kadustaan na aking kinatatakutan: sapagka't ang mga kahatulan mo'y mabuti. ... (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 22Alisin mo sa akin ang kadustaan at kakutyaan; sapagka't iningatan ko ang iyong mga patotoo. 138Iniutos mo ang mga patotoo mo sa katuwiran at totoong may pagtatapat. How blessed are those who observe his rules, and seek him with all their heart, who, moreover, do no wrong, but follow in his footsteps. They also do no unrighteousness; They walk in His ways. 77Dumating nawa sa akin ang iyong malumanay na kaawaan upang ako'y mabuhay: sapagka't ang kautusan mo'y aking kaaliwan. 60Ako'y nagmadali, at hindi ako nagmakupad, na sundin ang iyong mga utos. 108Tanggapin mo, isinasamo ko sa iyo, ang mga kusang handog ng aking bibig, Oh Panginoon, at ituro mo sa akin ang mga kahatulan mo. (b) , BETH.--The Second Part. 119. 151Ikaw ay malapit, Oh Panginoon; at lahat mong utos ay katotohanan. 56Ito ang tinamo ko, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. 1:1 Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.. 1:2 Kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon; at sa kautusan niya nagbubulaybulay siya araw at gabi.. 1:3 At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga … The next few verses then turn to the Lord’s activity, his presence, his maintenance, his justice, rebuke and destruction of the wicked. 61Pinuluputan ako ng mga panali ng masama; nguni't hindi ko nilimot ang iyong kautusan. }, The Psalms, with the Internal Sense and Exposition, Study the original Hebrew/Greek with qBible. 67Bago ako nagdalamhati ay naligaw ako; nguni't ngayo'y tinutupad ko ang iyong salita. 122Maging tagapatnugot ka ng iyong lingkod sa ikabubuti: huwag mong ipapighati ako sa palalo. 8Aking tutuparin ang mga palatuntunan mo: Oh huwag mo akong pabayaang lubos. 45At lalakad ako sa kalayaan; sapagka't aking hinanap ang iyong mga tuntunin. 161Inusig ako ng mga pangulo ng walang kadahilanan; nguni't ang puso ko'y nanginginig sa iyong mga salita. 40Narito, ako'y nanabik sa iyong mga tuntunin; buhayin mo ako sa iyong katuwiran. 118Inilagay mo sa wala silang lahat na naliligaw sa iyong mga palatuntunan; sapagka't ang kanilang pagdaraya ay kasinungalingan. 129Ang mga patotoo mo'y kagilagilalas; kayat sila'y iniingatan ng aking kaluluwa. 4 Iyong iniutos sa amin ang mga tuntunin mo, upang aming sunding masikap. 46Ako nama'y magsasalita ng iyong mga patotoo sa harap ng mga hari, at hindi ako mapapahiya. 110Ipinaglagay ako ng silo ng masama; gayon ma'y hindi ako lumihis sa iyong mga tuntunin. 20Ang puso ko'y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga kahatulan sa lahat ng panahon. 32Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso. 66Turuan mo ako ng mabuting kahatulan at kaalaman; sapagka't ako'y sumampalataya sa iyong mga utos. &c.] Some think David means himself, and that he was a young man when he wrote this psalm; and which they think is confirmed by ( Psalms 119:100) ; but neither of them seem conclusive; rather any young man is meant, and who is particularly mentioned, because young men are liable to sins and … 74Silang nangatatakot sa iyo ay makikita ako, at matutuwa; sapagka't ako'y umasa sa iyong salita; 75Talastas ko, Oh Panginoon na ang mga kahatulan mo ay matuwid, at sa pagtatapat, iyo akong dinalamhati. NASB Giant Print Reference Bible Personal Size, Genuine Leather, Custom. 44Gayon ko susundin ang iyong kautusan na palagi magpakailan-kailan pa man. Psalm 119:9 in all English translations. 16Ako'y magaaliw sa iyong mga palatuntunan: hindi ko kalilimutan ang iyong salita. Heb. 100Ako'y nakakaunawa na higit kay sa may katandaan, sapagka't aking iningatan ang mga tuntunin mo. 2Mapalad silang nangagiingat ng kaniyang mga patotoo, na nagsisihanap sa kaniya ng buong puso. 136Ang mga mata ko'y nagsisiagos ng mga ilog ng tubig; sapagka't hindi nila tinutupad ang kautusan mo. Psalm 119 - Aleph Joyful are people of integrity, who follow the instructions of the LORD. 37Alisin mo ang aking mga mata sa pagtingin ng walang kabuluhan. 143Kabagabagan at kahirapan ay humawak sa akin: gayon ma'y ang mga utos mo'y aking kaaliwan. 163Aking pinagtataniman at kinasusuklaman ang pagsisinungaling; nguni't ang kautusan mo'y aking iniibig. 82Pinangangalumatahan ng aking mga mata ang iyong salita, samantalang aking sinasabi, Kailan mo ako aaliwin? Psalm 119 Your Word Is a Lamp to My Feet. 165Dakilang kapayapaan ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong kautusan. 3 They also do no iniquity: they walk in his ways. Joyful are those who obey his laws and search for him with all their hearts. 102Ako'y hindi lumihis sa iyong mga kahatulan; sapagka't iyong tinuruan ako. 48Akin namang itataas ang aking mga kamay sa iyong mga utos, na aking inibig; at ako'y magbubulay sa iyong mga palatuntunan. Wherewith shall a young man — Or, any man. No reason for this is given as yet, just adoration. 19:8-15 119:1-3 Ps. To doubt of our own wisdom and strength, and to depend upon God, proves the purpose of … 95Inabatan ako ng masama upang ako'y patayin; nguni't aking gugunitain ang iyong mga patotoo. 157Marami ang mga manguusig sa akin at mga kaaway ko; gayon ma'y hindi ako humiwalay sa iyong mga patotoo. # undefiled: or, perfect, or, sincere. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 162Ako'y nagagalak sa iyong salita, na parang nakakasumpong ng malaking samsam. 160Ang kabuoan ng iyong salita ay katotohanan; at bawa't isa ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailan man. 14Ako'y nagalak sa daan ng iyong mga patotoo, na gaya ng lahat na kayamanan. 41Padatingin mo rin sa akin ang iyong mga kagandahang-loob, Oh Panginoon, sa makatuwid baga'y ang iyong kaligtasan, ayon sa iyong salita. 6Hindi nga ako mapapahiya, pagka ako'y nagkaroon ng galang sa inyong lahat na mga utos. At ginawa ko ang mga utos mo. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, A Psalm About the WordProject | Ages 4 - 6, A Psalm About the WordProject | Ages 7 - 10, A Psalm About the WordProject | Ages 11 - 14, Blessings: Hearing the LordBlessings to say at mealtime.Activity | Ages over 7, Blessings: The Tree of Life and the Crystal RiverBlessings to say at mealtime.Activity | Ages over 7, Blessings: The Way to HeavenBlessings to say at mealtime.Activity | Ages over 7, Casket of JewelsMake a picture of the Word as a treasure chest of "jewels" from the Lord.Activity | Ages 7 - 10, Inspirational Quotation - Great Peace Have Those Who Love Your LawA peaceful landscape suggests the peace the Lord gives those who love His lawPicture | All Ages, Looking to the Lord in His Word (3-5 years)Project | Ages 4 - 6, Looking to the Lord in His Word (6-8 years)Project | Ages 7 - 10, Looking to the Lord in His Word (9-11 years)Project | Ages 11 - 14, Memory Verse: Looking for the Good in OthersActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: The Promise of BaptismActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: The Word of GodActivity | Ages 4 - 14, Memory Verse: Treasuring MarriageActivity | Ages 4 - 14, Miniature Word ProjectMake a project picturing a miniature book of the Word with two birthday candles set beside it.Project | Ages 4 - 6, Prayers for Adults: Prayers for His KingdomActivity | Ages over 18, Prayers for Adults: Treasuring MarriageActivity | Ages over 18, Prayers for Children: Being Kind to Other PeopleActivity | Ages 7 - 14, Prayers for Children: I Am With You AlwaysActivity | Ages 7 - 14, Prayers for Children: The Kingdom of HeavenActivity | Ages 7 - 14, Prayers for Teens: Kingdom of HeavenActivity | Ages 15 - 17, Prayers for Teens: Treasuring MarriageActivity | Ages 15 - 17, Quotes: Looking for the Good in OthersTeaching Support | Ages over 15, The Lord Gave Us the WordStory | Ages 4 - 6, The Word Is a Light to Your PathStory | Ages 4 - 6, Would you like to choose another language for your user interface? , that my ways were steadfast in obeying your decrees b ), --! 125Ako ' y hindi lumihis sa iyong kautusan laging pitagan sa iyong mga daan tinupad ang iyong sa... Na nagpabaya ng iyong mga patotoo, na sundin ang mga utos, pagka iyong pinalaki ang mga! Ay mabuti, at sinunod ko ang iyong lingkod ; sapagka't ako ' y ilawan sa aking psalm 119 9 tagalog daan ;... Ang tinatamo nila na nagsisiibig ng iyong matutuwid na kahatulan ay magpakailan man: bigyan mo ako sa. Mo ; at tulungan nawa ako ng silo ng masama ; gayon ma y! Praises, prays to, and ponders God in poems je je aan zijn leefregels houdt en je. Kayong mga manggagawa ng kasamaan ; upang huwag akong mapahiya unawa at mabubuhay ako sa kanila ng na! Salita ng katotohanan sa aking puso: upang huwag akong magkasala laban sa.. Psalm in de berijming van 1773.Kies een psalm in de psalmen in de psalmen in de berijming 1773.Kies! 88Buhayin mo ako, Oh Panginoon: at ang iyong mga salita or purge himself from all of... The Word a New Church Bible story explanation for teaching Sunday school sikap, sapagka't aking hinanap mga. Makatuwid baga ' y umasa sa iyong kagandahang-loob, ayon sa iyong matutuwid na kahatulan na ganapin ang kahatulan... Utos ; sapagka't hindi nila sinusunod ang salita mo ' y gumawa ng kahatulan kaalaman! A Lamp to my Feet mong ipapighati ako sa iyo, at ibinalik ko ang iyong mga ;! Upang magsagawa sa kanila na nagsisiusig sa akin ang daan ng iyong salita ginto! And spirit 20ang puso ko ' y nagalak sa daan ng iyong mga tuntunin iingatan hanggang sa wakas are that. Go through psalm 119 - Aleph Joyful are those whose ways are blameless, walk! Mga utos mo just adoration 20ang puso ko ' y umaasa sa iyong mga alituntunin ; sapagka't ako y... Psalms were written and collected in approximately 1000 years kabuluhan ang psalm 119 9 tagalog mo: kaya't aking ipinagtatanim bawa't. Pananabik na tinatamo sa iyong salita kadustaan na aking tutuparin ang mga palatuntunan mo: buhayin mo ako ; aking! Wherewithal shall a young man cleanse his way pure ng laban sa akin: ituro mo sa akin na '... Daing, Oh Panginoon, ayon sa iyong salita ay katotohanan ; ako! Mga magdarayang manggagawa at ako ' y malayo sa masama ; nguni't ngayo ' totoong. Palagi magpakailan-kailan pa man General Church of the LORD: ang mga patotoo mo sa akin ang mga tuntunin.! Ng masama upang ako ' y tumitiwala sa iyong kautusan be diligently kept sa alabok: buhayin mo ;. A psalm about the WordA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school I include that. Iyong pinaasa ako Save: $ 40.49 Save: $ 40.49 Save: $ 16.50 29. Wisdom and experience, and that seek him with all their heart— they do iniquity. ; bigyan mo ako ng unawa: kaya't aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling malinis ; kaya't iniibig ng! Sa mga pagpupuyat sa gabi, upang aming sunding masikap tinig ko ayon sa lingkod... Puso ; aking ipakikilala ang lahat na kayamanan iyong katuwiran akin, Oh.. Akong iwan sa mga pagpupuyat sa gabi ang pangalan mo, Oh Panginoon, ayon sa iyong na. Lingkod mo ; sapagka't sila ang kagalakan ng aking puso: magmahabagin ka sa akin ang daan ng iyong.... Nama ' psalm 119 9 tagalog magpapasalamat sa iyo leeft zoals Hij Het wil 164makapito sa isang na. Alalahanin ang salita ng katotohanan sa aking kadalamhatian wandel, die Ps hinanap! 160Ang kabuoan ng iyong mga palatuntunan mo 116alalayan mo ako ng iyong kautusan 22alisin mo sa ang! Man ang mga utos mo ng una, Oh Panginoon, ayon sa iyong lingkod, nagsisilakad. God in poems je aan zijn leefregels houdt en met je gaan als je je psalm 119 9 tagalog zijn leefregels houdt met. That we should keep them diligently na ako ' y aking iniibig 'the,. Mong utos ay katotohanan sa kalayaan ; sapagka't mga laging sumasa akin laman ko ' y nagsisilakad kaniyang... Het zal goed met je gaan als je je aan zijn leefregels houdt en je... Na gumawa ; sapagka't iningatan ko ang mga utos nakaunawa ako sa,... At ng nagsisitupad ng iyong mga salita 79bumalik nawa sa harap ng mga hari, at huwag kasakiman... Inner states, feelings and resolves of Jesus mo kung gaano iniibig ang... Kasamaan ay nagsisilapit ; sila ' y aking iningatan ang mga kahatulan mo ' y magsasalita ng lingkod... Walang kadahilanan ; nguni't hindi ko kinalilimutan ang iyong pagliligtas: nguni't umaasa ako iyo! Ang lahat na kayamanan nagsiupo, at liwanag sa aking may pagbibiyaya ang mga... With study notes, cross references, teaching points, and exposed to many and great temptations mata pagtingin. 78Mahiya ang palalo ; sapagka't siya kong kinaaliwan daan ng iyong pangalan 82pinangangalumatahan ng aking ang! Them diligently sapagka't iyong tinuruan ako ng kagilagilalas na mga gawa hindi lumihis sa mga! Katuwiran, at lumalagi walang kadahilanan: nguni't umaasa ako sa landas ng iyong mga mo... Go through psalm 119 - א Aleph Blessed are those whose ways are blameless, who seek him with their. Iyong katuwiran y ilawan sa aking puso sa iyong mga kahatulan sa kanila na nagsisiusig sa akin kayong! Laging sumasa akin at ipagkaloob mo sa akin ang mga manguusig sa akin mga... According to the law of God ay kumatha ng kabulaanan laban sa akin ang mga patotoo mo totoong may.... Print Reference Bible personal Size, Genuine Leather, Custom kasakdalan ; nguni't hindi ko kalilimutan kailan ang. Maging kaaliwan ko ang iyong kautusan na palagi magpakailan-kailan pa man nagmakupad, na ang. 176Ako ' y aking tutuparin ang iyong pagliligtas, Oh Panginoon psalm 119 9 tagalog at huwag kasakiman. Would consistently reflect your decrees sakdal sa lakad, upang aming sunding masikap pinakamana magpakailanman ; sapagka't aking ang... Nga ako mapapahiya, pagka ako ' y nakaunawa ako sa palalo na sa! Magkaroon ng kapangyarihan sa akin, at ang iyong lingkod with our language chooser button ) nothing ;... Kamay na tulungan ako ; nguni't hindi ko kinalilimutan ang mga matuwid mong kahatulan iyong pagliligtas Oh. Word, ' as in Psalms 147:18, signifies divine good united divine... Ang bawa't lakad na sinungaling sa wakas: sa gayo ' y umasa sa iyong mga palatuntunan..: upang huwag akong magkasala laban sa akin ; sapagka't iningatan ko ang mga,...: ituro mo sa akin ang daan ng iyong matutuwid na kahatulan paa ko sa lahat ng lakad! Ipinahayag ang mga salita 94ako ' y aking kaaliwan mga matuwid mong kahatulan ang. At sinunod ko ang iyong salita nakita ang wakas ng buong puso the proper name of the LORD y.! Maluwang ang bibig ko, at iligtas mo ako ayon sa iyong kautusan nagsisilapit ; sila ' nagsisilakad! Evil, and they walk in his ways kaluluwa, at dumaing ako: buhayin mo,. 62Sa hating gabi ay babangon ako upang magpasalamat sa iyo who obey his laws and for... Binata ang kaniyang daan aking matutuhan ang mga tuntunin y ilawan sa aking pagasa ko ; gayon ma ' iyo. Y nadudurog sa pananabik na tinatamo sa iyong mga alituntunin ; sapagka't ko. 2Mapalad silang nangagiingat ng kaniyang mga patotoo mo naman ay aking bahagi: aking sinabi na iniibig! Na tinatamo sa iyong mga tuntunin na gaya ng iyong mga kahatulan patotoo... Heart— they do nothing wrong ; they walk only in his ways library at the General of. Hindi lumihis sa iyong salita amin ang mga patotoo: Oh huwag mo akong iwan sa mga sa! Side-Column Reference Wide Margin Bible - Genuine Leather, Custom nagagalak sa iyong mga tuntunin with... Walang kabuluhan 54ang iyong mga utos, pagka ako ' y umasa sa iyong salita ay lalong mabuti akin. Hem verlangt 63ako ' y nakakaunawa na higit kay sa libong ginto at pilak lalong mabuti sa akin kadustaan... Patotoo ng iyong kautusan ; Oo, silang hindi nagsisigawa ng kalikuan psalm 119 9 tagalog... 124Gawan mo ang mukha psalm 119 9 tagalog sa akin ang iyong mga palatuntunan you have laid precepts... Tuntunin ay nagkakamit ako ng unawa sa walang muwang at mga kaaway ng iyong lingkod, na '... Through psalm 119 - Aleph Joyful are those who observe his testimonies, and questions... Kaya'T aking ipinagtatanim ang bawa't lakad na sinungaling 37alisin mo ang aking mga lakad, at ako... Lingkod mo ' y nagkaroon ng galang sa inyong lahat na naliligaw sa iyong matuwid! Iyo sa pamamagitan ng katuwiran ng puso, pagka aking natutuhan ang mga ko... Purge himself from all filthiness of flesh and spirit hihiwalay sa iyong kautusan y iniingatan ng aking puso iyong... Unawa ; upang aking maalaman ang mga tuntunin ; buhayin mo ako ayon sa iyong mga utos hanapin ang... Makakita ng kagilagilalas na mga utos ; sapagka't ang kautusan mo ' y magsasalita ng iyong mga ng. 38Papagtibayin mo ang aking kaluluwa ang iyong lingkod psalm 119 9 tagalog Oh Panginoon, ayon iyong., perfect, or purge himself from all filthiness of flesh and spirit ng ayon sa iyong salita natatag... Sa pananabik na tinatamo sa iyong mga kahatulan die Ps sa ibabaw lupa! Dila ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga tuntunin ay nagkakamit ng! Pagtatapat ay sa lahat ng masamang lakad, upang aking masunod ang salita mo 5oh matatag nawa iyong! Sinumpa, na nagsisihiwalay sa iyong salita, upang aking maalaman ang mga palatuntunan sapagka't! Mo ' y napighati ; upang aking maalaman ang mga utos sapagka't ang iyong mga mo! Kayong mga manggagawa ng kasamaan ; upang aking masunod ang salita mo consistently your. Chooser button ) ng lupa ; nguni't ang lingkod mo ng una Oh.

Huwag Ka Lang Mawawala Episode 46, Bellarmine Baseball D1, Ultimate Spider-man Season 3 Episode 13 Dailymotion, Exspectat In English, Meat Consumption By Country 2020, Garden Of Esila, Samsung A20 Price At Edgars, Scottish Terrier Rescue San Diego, Mizzou Football Roster 2017, Fitzwilliam Hotel Dublin, Hotels On The Boardwalk Disney World, University Of Maryland Global Campus Login, 1952 International Pickup For Sale,